De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Vanuit de Wlz wordt de zorg vergoed voor onder andere:

  • verblijf in een verpleeghuis;
  • volledige verzorging en verpleging thuis;
  • gespecialiseerde behandeling

Heeft iemand een indicatie voor zorg vanuit de Wlz, dan komt hij/zijn niet in aanmerking voor een voorziening vanuit de Wmo. Een Wlz-indicatie kan dus gevolgen hebben voor de dagopvang die iemand vanuit de Wmo krijgt. Wees hier alert op.

Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op – wel helpen graag!